కణితి మార్కర్

 • ప్రోస్టేట్ స్పెసిఫిక్ యాంటిజెన్ (PSA)

  ప్రోస్టేట్ స్పెసిఫిక్ యాంటిజెన్ (PSA)

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా విట్రోలోని మొత్తం రక్త నమూనాలలో ప్రోస్టేట్ నిర్దిష్ట యాంటిజెన్ (PSA) గాఢతను పరిమాణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • గ్యాస్ట్రిన్ 17(G17)

  గ్యాస్ట్రిన్ 17(G17)

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా విట్రోలోని మొత్తం రక్త నమూనాలలో గ్యాస్ట్రిన్ 17(G17) యొక్క గాఢతను పరిమాణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • పెప్సినోజెన్ I, పెప్సినోజెన్ II (PGI/PGII)

  పెప్సినోజెన్ I, పెప్సినోజెన్ II (PGI/PGII)

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా విట్రోలోని మొత్తం రక్త నమూనాలలో పెప్సినోజెన్ I, పెప్సినోజెన్ II (PGI/PGII) యొక్క గాఢతను పరిమాణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • ఉచిత ప్రోస్టేట్ నిర్దిష్ట యాంటిజెన్ (fPSA)

  ఉచిత ప్రోస్టేట్ నిర్దిష్ట యాంటిజెన్ (fPSA)

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా మొత్తం రక్త నమూనాలలో ఉచిత ప్రోస్టేట్ నిర్దిష్ట యాంటిజెన్ (fPSA) గాఢతను ఇన్ విట్రో క్వాంటిటేటివ్ డిటెక్షన్ కోసం కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • ఆల్ఫా ఫెటోప్రొటీన్(AFP) క్వాంటిటేటివ్

  ఆల్ఫా ఫెటోప్రొటీన్(AFP) క్వాంటిటేటివ్

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా విట్రోలోని మొత్తం రక్త నమూనాలలో ఆల్ఫా ఫెటోప్రొటీన్ (AFP) గాఢతను పరిమాణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • కార్సినోఎంబ్రియోనిక్ యాంటిజెన్ (CEA) క్వాంటిటేటివ్

  కార్సినోఎంబ్రియోనిక్ యాంటిజెన్ (CEA) క్వాంటిటేటివ్

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా విట్రోలోని మొత్తం రక్త నమూనాలలో కార్సినోఎంబ్రియోనిక్ యాంటిజెన్ (CEA) గాఢతను పరిమాణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.