■ ఇతరులు

  • కాండిడా అల్బికాన్స్ న్యూక్లియిక్ యాసిడ్

    కాండిడా అల్బికాన్స్ న్యూక్లియిక్ యాసిడ్

    ఈ కిట్ జెనిటూరినరీ ట్రాక్ట్ నమూనాలు లేదా క్లినికల్ కఫం నమూనాలలో కాండిడా ట్రోపికాలిస్ యొక్క న్యూక్లియిక్ యాసిడ్ యొక్క ఇన్ విట్రో గుణాత్మక గుర్తింపు కోసం ఉద్దేశించబడింది.