గోనాడ్

 • ఫోలికల్-స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ (FSH)

  ఫోలికల్-స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ (FSH)

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా విట్రోలోని మొత్తం రక్త నమూనాలలో ఫోలికల్-స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ (FSH) గాఢతను పరిమాణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • లూటినైజింగ్ హార్మోన్ (LH)

  లూటినైజింగ్ హార్మోన్ (LH)

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా విట్రోలోని మొత్తం రక్త నమూనాలలో లూటినైజింగ్ హార్మోన్ (LH) గాఢతను పరిమాణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • β-HCG

  β-HCG

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా విట్రోలోని మొత్తం రక్త నమూనాలలో β-హ్యూమన్ కోరియోనిక్ గోనడోట్రోపిన్ (β-HCG) యొక్క గాఢతను పరిమాణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • యాంటీ-ముల్లెరియన్ హార్మోన్ (AMH) క్వాంటిటేటివ్

  యాంటీ-ముల్లెరియన్ హార్మోన్ (AMH) క్వాంటిటేటివ్

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా విట్రోలోని మొత్తం రక్త నమూనాలలో యాంటీ-ముల్లెరియన్ హార్మోన్ (AMH) గాఢతను పరిమాణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • ప్రొలాక్టిన్ (PRL)

  ప్రొలాక్టిన్ (PRL)

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా విట్రోలోని మొత్తం రక్త నమూనాలలో ప్రోలాక్టిన్ (PRL) గాఢతను పరిమాణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.